เมื่อวานนี้  (19  ก.พ.  2550)  คุณเอื้อจังหวัด  นายวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืน  โดยอาศัย  KM  เป็นเครื่องมือ  เป้าหมายคือคุณอำนวยอำเภอ  อำเภอละ  5  คน  ประกอบด้วย  ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานการจัดการความรู้  พัฒนาการอำเภอ  เกษตรอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเลขาโครงการได้ประสานกับทีมวิทยากรจาก ม. วลัยลักษณ์  เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณอำนวยในระดับอำเภอ  หัวข้อ  เทคนิคการเล่าเรื่องและการสกัดขุมความรู้  จำนวน  2  รุ่น  ในวันที่  16  และวันที่  19  กุมภาพันธ์  2550  ซึ่งท่านผู้ว่าได้เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจทั้ง  2  รุ่น  แต่สำหรับรุ่นที่  2  ท่านได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจนถึงเวลา  17.45  น.  สร้างความปลาบปลื้มให้แก่คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  เพราะท่านผู้ว่าฯ  ปฏิบัติตนเหมือนผู้เข้ารับการอบรมทุกอย่าง  โดยท่านได้ให้เหตุผลว่าท่านต้องการเรียนรู้กระบวนการฝึกอบรมว่าเป็นอย่างไร  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้อะไรบ้าง  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งคนเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป  (เรียกได้ว่า  "ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น  เป็นให้ตาม"  )  ทำให้บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความชื่นมื่น  ในช่วง  AAR  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า  การที่คุณเอื้อจังหวัดได้มาร่วมฝึกอบรมด้วย  ทำให้คณะทำงานมีกำลังใจ  และอยากให้คุณเอื้อในระดับอำเภอได้มานั่งให้กำลังใจในระดับอำเภอแบบนี้บ้าง  และชื่นชมว่าคงจำไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดไหนจะเป็นได้แบบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแล้ว  และในช่วงกล่าวสรุปการประชุมหลัง  AAR  ท่านผู้ว่าได้มอบนโยบายให้ทีมเลขาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรุ่นต่อไป  โดยมีเป้าหมายคือนายอำเภอ  จำนวน  23  อำเภอ  และหัวหน้าส่วนราชการ  17  คน  (ซึ่งท่านผู้ว่าฯ  จะคัดเลือกเอง)  รวม  40  คน  คงจะได้กำหนดวันในเร็ว ๆ  นี้