ในทุกกลุ่มสาระของชั้นประถมปีที่ 4 ครูประจำชั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในรูปของผลงานความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะสนุกและมีความสุขในการทำงานของเขามากเมื่อผลงานออกมาครูจะให้นักเรียนนำผลงานของตนเองออกมาเล่าแรงบันดาลใจที่ทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา และแนะนำเพื่อนๆ ที่สนใจจะนำมาเป็นแบบอย่างได้เข้าใจ คิดว่ากจกรรมแบบนี้ดี และน่าจะนำไปทดลองใช้กับชั้นอื่นๆ บ้าง ได้ผลอย่างไรบอกกล่าวกันบ้างนะ