ทางโรงเรียนบ้านเมืองแปงจะมีปัญหาเรื่องห้องนำ ห้องส้วมเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนมีจำนวนมาก ห้องสุขาจึงไม่ค่อยพอใช้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลและจัดหานักเรียนผู้รับผิดชอบมาดูแลอยู่ตลอดเวลาเพื่อห้องนำจะได้สะอาดและน่าใช้ ซึ่งเป็นงานที่หนักมากแต่ครูก็จะอดทนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน  สู้ สู้ เพื่อนักเรียนของเรา