ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้สอนได้ฝึกให้นักเรียนได้ปกครองกันเองโดยประธานห้องจะเป็นผู้ดูแลสมาชิกในชั้นเรียนแทนครูประจำชั้น โดยที่สมาชิกในชั้นทุกคนจะเชื่อฟังและอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข ครูผู้สอนก็ไม่ต้องอยู่ดูแลนักเรียนในชั้นตลอดเวลา สามารถที่จะไปทำงานพิเศษอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องพะวงว่านักเรียนจะทะเลาะกันหรือไม่สนใจปฏิบัติกิจกรรม วิธีการแบบนี้ใช้ได้ผลดีจึงนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ