การอยู่ร่วมสังคมคนเราต้องรู้จักตนเอง มีความสามัคคี  รักใคร่ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ด้วยความจริงใจ ไม่เห็นแก่ต้ว มีคุณธรรม  จริยธรรม และศีลธรรม รักใคร่ปองดอง มีการอภัยซึ่งกันและกันในสังคมนั้นจึงมีความสุข