มีคำพูดหนึ่งของฝรั่ง ที่บันทึกไว้ว่า
"Without faith, there is No truth.
Without truth, there is no honesty.
Without honestry, there is no love.
Without love, there is nothing."

   " ถ้าปราศจาคซึ่งความศรัทธา ก็จะไม่มีความจริงใจ
   ปราศจาคความจริงใจ ก็ไม่มีความซื่อสัตย์
 ปราศจาคความซื่อสัตย์ ก็ไม่มีความรัก
ปราศจาคความรัก ก็จะไม่มีอะไรเลย "

       ตามนัยนี้ความศรัทธาจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการครองตนเลยทีเดียวเป็นบันไดไต่ไปสู่ความจริงใจต่อกัน  ไปต่ออีกขั้นหนึ่งถึงความซื่อสัตย์และความรักในที่สุดซึ่งนอกจากการดำรงชีวิตในสังคมแล้ว การดำรงงานก็ยังต้องการความศรัทธามาประกอบ สร้างคำตอบในความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานให้พากันร่วมไม้ร่วมมือให้งานสำเร็จได้เป็นอย่างดี มีความปราณึตกว่าการทำเพราะถูกสั่งตามอำนาจหน้าที่ ในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่ให้แก่กันได้อยู่ในใจทุกคน คือ น้ำใจ ไมตรี ถ้อยที ถ้อยอาศัย คนที่เพียรทำตนเป็นผู้ให้ย่อมสง่า ผู้รับย่อมนอบน้อม ผูกสัมพันธ์กันไว้ให้แนบแน่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำต้องเป็นแบบอย่างแห่งศรัทธา โดยพึงระลึกเสมอว่า "ตัวอย่างดี มีค่ากว่าคำสอน" มาสร้างศรัทธาซึ่งกันและกันแล้วจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงในโลกแห่งการทำงาน