ทางวิทยาลัยชุมชนตากร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตาก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นปี 50 รับสมัครจนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 40 คน ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านตากหรือที่คุณวรวรรณ พุทธวงศ์ทางวิทยาลัยชุมชนตากร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตาก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นปี 50 รับสมัครจนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 40 คน ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านตากหรือที่คุณวรวรรณ พุทธวงศ์

               รายละเอียดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีครึ่งหรือ 7 เทอมแบบไตรภาค เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2550 จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 93 หน่วยกิต สถานที่เรียนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เวลาเรียนในวันศุกร์เวลา 17.00-20.00และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ 500 บาทต่อเทอม ทางวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน
               คุณสมบัติของผู้เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่เน้นสายวิทย์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว แต่อยากศึกษาหาความรุ้เพิ่มเติม เรียนจบแล้วได้รับอนุปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากวิทยาลัยชุมชนตาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
               ผู้ที่มีผลการเรียนจากสาขาอื่นๆมาแล้ว สามารถนำมาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมด ในวิชาฝึกงานสามารถฝึกงานแบบสะสมหรือเทียบโอนประสบการณ์ได้ อาจารย์ผู้สอนมาจากผู้มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลบ้านตาก วิทยาลัยชุมชนตากและผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดตาก
             กระบวนการคัดเลือกผู้เรียนจากการดูประวัติและสัมภาษณ์

             หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเรียน อาจเนื่องจากยากจน ภาระงานมากต้องดูแลครอบครัวไม่สามารถไปไกลบ้านได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนตามแนวคิดของวิทยาลัยชุมชน คนเก่ง คนมีฐานะ คนมีโอกาส อาจจะดูไม่สำคัญเพราะจะเรียนที่ไหนก็ได้ แต่คนหลายคนในชุมชนไม่ได้ด้อยสติปัญญาแต่ขาดโอกาส ทีมงานของโรงพยาบาลบ้านตากจึงได้อาสาเข้ามาจัดทำในส่วนนี้ แม้จะมีภาระเพิ่มขึ้นอีกมากก็ตาม