เปิดตัว ... ชมรมผู้สูงอายุสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ... ภาคเหนือ (9) ดูงานชมรมผู้สูงอายุบ้านศิลา ต.เกาะคา

ที่คุณหมอถามว่า เหนื่อยไหม ... เหนื่อยค่ะ ... แต่พอเห็นเพื่อนๆ มีความสุข เห็นผู้สูงอายุมีความสุข ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายก็หายเป็นปลิดทิ้ง และนึกถึงบุญกุศลที่เราจะได้ ถ้าเกิดชาติหน้าจริงๆ จะไปม่เป็นเบาหวานแล้วค่ะ มันเป็นเพราะนิสัยการกิน พอเหนื่อยที่ไร นึกถึงสมาชิกยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข ก็หายไปเอง

ประทับใจมากค่ะ ที่ สสจ.ลำปาง ได้จัดให้คณะเรา ไปดูงานที่ชมรมสร้างสุขภาพบ้านศิลา หมู่ที่ 6 ต.เกาะคา อ.เกาะคา ... ทีมงานบ้านศิลามาต้อนรับกันอย่างครบถ้วนเลยค่ะ ตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.เกาะคา และระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม มากหน้าหลายตาละค่ะ กลุ่มผู้ไปเยี่ยมชมเล็กไปเลย 

คุณแม่พิสมัย ฉันทะ เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุค่ะ เป็นผู้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุของท่านให้ฟัง ... คุณแม่เดิมเป็นครูอนามัยโรงเรียน ท่านก็มีความเสียสละมาก พอปลดเกษียณแล้ว ก็ยังทำงานเกี่ยวกับชมรมสร้างสุขภาพต่างๆ ทั้งตำบล และอำเภอเกาะคา และท่านชำนาญงานศิลปะบันเทิงด้วยค่ะ

 

ชมรมผู้สูงอายุบ้านศิลาเป็นชมรมเล็กๆ ก่อตั้งมาด้วยการรวมกลุ่มกันครั้งแรกเพียงไม่กี่คน ต่อมาพอมีการเจริญเติบโตขึ้นก็มีชมรมสร้างสุขภาพบ้านศิลา หมู่ 6 ซึ่งชมรมผู้สูงอายุนี้ จะไปรวมกลุ่มกับชมรมสร้างสุขภาพนี้ด้วย

ชมรมสร้างสุขภาพ ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มทอผ้า กลุ่มดนตรีพื้นเมือง (เป็นเยาวชน) กลุ่มทำผ้านวม กลุ่มอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด และกลุ่มน้องใหม่ คือ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ... หลากหลายมากเลยนะคะ

ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้านก็คือ

 1. สาเหตุการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง
 2. สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งสูง
 3. จำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีมาก

การก่อตั้งชมรมสร้างสุขภาพบ้านศิลา หรือก็คือชมรมผู้สูงอายุ เกิดจาก

 1. จากปัญหาสุขภาพของประธานชมรม คือ ตัวของดิฉันเอง เป็นเบาหวานมาตั้งแต่ ปี 2520 ซึ่งเพื่อนที่เป็นพร้อมกัน หรือไล่ๆ กัน ขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้ว เหลือดิฉันกับเพื่อนอีกไม่กี่คน
 2. จากปัญหาสุขภาพของเพื่อนบ้าน นางลัดดา หมื่นสุวรรณวดี ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์

ก็ทำให้เกิดการเริ่มต้นมา แรกๆ มีการก่อตั้งชมรมออกกำลังกายอย่างเดียว

วัตถุประสงค์ การตั้งชมรมฯ คือ

 1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก และรวมกลุ่มกันออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
 3. เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลต่างๆ
 5. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

กิจกรรมที่ทำมามีมากมายค่ะ อาทิเช่น

 1. รวมกลุ่มกันออกกำลังกายทุกวัน ยกเว้นวันพระ (เพราะเราทำกิจกรรมที่วัด) และวันฝนตก (เพราะว่าเราต้องออกกำลังกายกลางแจ้ง)
 2. รวมกลุ่มกันปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ในวันพระ และวันสำคัญ
 3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสร้างสุขภาพจาก จ.ชัยนาท วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
 4. นำสมาชิกไปทัศนศึกษาและทำบุญ 9 วัด ที่ จ.เชียงใหม่
 5. จัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนซื้อโทรทัศน์ และเครื่องเล่นวีซีดี ได้เงิน 20,000 บาท
 6. จัดทำโครงการเสนอ สสส. ได้รับสนับสนุน 37,900 บาท
 7. รวมพลังสร้างสุขภาพ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
 8. ตรวจสุขภาพแก่สมาชิก ทุก 3 เดือน โดย เจ้าหน้าที่ สอ.
 9. จัดทำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจำตัวสมาชิก ... เพื่อบันทึกการตรวจสุขภาพ
 10. การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อม การกำจัดขยะ และการปลูกผักปลอดสารพิษในครอบครัว
 11. กระตุ้นให้ อบต. มีการจัดเก็บขยะ ในชุมชน ทั้งตำบล เดี๋ยวนี้ได้รับการตอบสนองมา 2-3 ปีแล้ว
 12. กิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
 13. จัดทำระเบียบข้อบังคับของชมรม ปี 2546
 14. ทำหน้าที่ชมรมน้อง
 15. ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ ได้แก่ หน่วยงานราชการ อบต. เมื่อทราบแล้วก็ได้รับการสนับสนุน เช่น อบต. สนับสนุนเสื้อชมรม
 16. จัดให้สมาชิกออกกำลังกายแบบไท้เก็ก ไม้พลอง นาฏศิลป์ล้านนา การฟ้อนเล็บ การรำวงมาตรฐาน
 17. จัดกิจกรรมทางศาสนาทุกวันพระ ทำบุญตักบาตร ทำวัตรเช้า-เย็น และวันสำคัญทางศาสนา
 18. นำสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เช่น เข้าร่วมจัดตกแต่งขบวนแห่ครัวตานเข้าประกวดที่วัดไหล่หิน
 19. ประสานงานฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลเกาะคาเพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก
 20. อบรมแกนนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก (ทูตทันตกรรม) … สมาชิกได้รับเกียรติบัตรเป็นทูตทันตกรรมประมาณ 20 ท่าน
 21. จัดวันรักษ์สุขภาพเหงือก-ฟันแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
 22. วางแผนทำโครงการขยายเครือข่ายรักษ์สุขภาพเหงือก-ฟัน

การขยายเครือข่าย

 1. กระตุ้นและสนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมสร้างสุขภาพใน แต่ละหมู่บ้าน ในเขตตำบลเกาะคา จำนวน 8 หมู่บ้าน
 2. สร้างเครือข่ายการสร้างสุขภาพระดับตำบล
 3. จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพระดับตำบล โดย รวมผู้สูงอายุ แต่ละหมู่บ้านในตำบลเกาะคา ทำกิจกรรมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ณ ใต้ถุน สอ.น้ำล้อม
 4. เป็นวิทยากรสอนการออกกำลังกายให้กับตำบลอื่นๆ
 5. เป็นกรรมการชมรมผู้สูงอายุและชมรมสร้างสุขภาพ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และเป็นกรรมการกลางสาขาสภา ของจังหวัดลำปาง
 6. การจัดงานวันผู้สูงอายุ ระดับตำบล วันที่ 14 เม.ย.ของทุกปี
 7. แกนนำผู้สูงอายุ วางแผนให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเหงือก – ฟัน แก่เพื่อนสมาชิก

ทำกิจกรรมไปแล้ว คุณแม่ก็มีผลจากการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในชมรมด้วยนะคะ ว่า

 1. สุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกที่ดีขึ้น
 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงดำเนินชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุข
 3. สมาชิกมีความรักและผูกพันกัน แต่ก่อนเราต่างคนต่างอยู่ เมื่อมีชมรมฯ แล้ว ทุกวันที่มาออกกำลังกายกันในตอนเย็น ถ้าใครหายไปจะถามไถ่ถึงกัน เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
 4. ผู้นำชุมชนและ อบต.ให้ความสำคัญและสนับสนุน

ความมุ่งมั่นของชมรมผู้สูงอายุบ้านศิลา คุณแม่บอกว่า

 1. เพื่อดำเนินงานให้หมู่บ้านศิลาเป็นชุมชนศิลาเข้มแข็ง ก้าวสู่เมืองไทยแข็งแรงตลอดปี 2550 และตลอดไป
 2. ร่วมกันสร้างสุขภาพ เพื่อถวายแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา

แถมท้ายให้ฟัง "แรงบันดาลใจ ของคุณแม่พิสมัย" ท่านเล่ามาจากความรู้สึกของท่านให้ฟังว่า

 • แรกๆ สุด เริ่มเป็นเบาหวาน และลูกเล็ก ตอนนั้นอายุแค่ 30 กว่าๆ เอง สัญชาติญาณมนุษย์ไม่อยากตาย เพราะกลัวว่า ถ้าเสียชีวิต แล้วลูกของดิฉันใครจะเลี้ยง อันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก ตอนแรกขอให้ลูกโตก็พอ แต่พออยู่ได้มาเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ลูกเรียนจบแล้ว
 • พอตัวเองเกษียณก็มาคิดว่า แล้วเราจะออกกำลังกายคนเดียวทำไม เราก็มาออกกำลังกายด้วยกัน รวมกลุ่มกันไม่ดีกว่าหรือ ตอนแรกๆ ใหม่ๆ มามีเพียงไม่กี่คนค่ะ เพราะปัญหาอุปสรรคของแต่ละคนก็มีหลายอย่าง
 • ก็ทำบุญ ทำบุญด้วยเงินทองทรัพย์สินก็ทำมาเยอะ แต่ทีนี้ดิฉันคิดว่า แรงที่เรายังมี และก็จริงที่ว่า เหนื่อยกว่าตอนที่รับราชการเป็นหลายเท่า
 • แต่ก็มีคุณหมอที่ สสจ.ลำปาง ท่านถามว่า คุณแม่ หนูเห็นคุณแม่ทำอย่างนี้ วัยอย่างนี้หนูยังคิดว่า ทำไมคุณแม่ทำไหว ก็เอามาจากแรงบันดาลใจว่า ชาตินี้เราเกิดมาเป็นเบาหวาน ไม่ใช่เป็นเพราะกรรมพันธ์ แต่เป็นเพราะนิสัยการกิน
 • และเมื่อทาง สสส. มีเอกสารสร้างสุขภาพ ทราบว่าดิฉันเป็นเบาหวานมา พอถึงวันเบาหวานโลก ก็มีเจ้าหน้าที่มาขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ แล้วขอเอาเรื่องการปฏิบัติตัวของดิฉันไปลง
 • ที่คุณหมอถามว่า เหนื่อยไหม ... เหนื่อยค่ะ ... แต่พอเห็นเพื่อนๆ มีความสุข เห็นผู้สูงอายุมีความสุข ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายก็หายเป็นปลิดทิ้ง และนึกถึงบุญกุศลที่เราจะได้ ถ้าเกิดชาติหน้าจริงๆ จะไปม่เป็นเบาหวานแล้วค่ะ มันเป็นเพราะนิสัยการกิน พอเหนื่อยที่ไร นึกถึงสมาชิกยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข ก็หายไปเอง
 • ลูกๆ เคยห้ามว่า ... แม่ ถ้าคุณแม่ทำไหวทำไป แต่ถ้าคุณแม่เหนื่อย ก็หยุดนะ
 • ... เดี๋ยวนี้ พอทำไปๆ ก็เกิดความรัก ผูกพันงานไป บางทีป่วยก็ไม่กล้าบอกให้ลูก ในครอบครัวทราบ ก็อาจคิดว่า บ้า ทำไปแล้วได้อะไร ... ก็ตอบไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันไม่มีเงินเดือน ตอบได้อย่างเดียว คือ ได้บุญ และได้ความสบายใจค่ะ

คุณพ่อดี บุญมา ถามคำถามกับคุณแม่ให้ค่ะว่า ... "คุณแม่ไม่ท้อแท้ใจหรือ ที่แก่แล้วยังรับหน้าที่หนัก"

คุณแม่พิสมัยก็ตอบว่า ... "มีเป็นบางครั้งที่ท้อ แต่พอนึกถึงเพื่อนที่มีความสุข ร้องเพลงกัน หัวร่อต่อกระซิกกัน ก็เพียงแต่อาศัยตอนมาเข้ากลุ่ม ความท้อก็หายไปเอง ก็คิดว่า ตัวเองเกิดมาเพื่อตุ้ก จนเคย"

คุณพ่อดี จึงจบท้ายบันทึกนี้ให้ว่า ... "ท่านที่อยู่ที่นี่ ที่ชมรมสร้างสุขภาพบ้านศิลา มีบุญ มีกุศล ... ที่ได้คุณแม่พิสมัยมาเป็นผู้นำจริงๆ ครับ"

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#สร้างเสริมสุขภาพ#สุขภาพช่องปาก#ผู้สูงอายุ#สอ.#บ้านศิลา#อ.เกาะคา#คุณแม่พิสมัย#กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 79359, เขียน: 18 Feb 2007 @ 22:58 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ภาพสุดท้ายนี้ ผอ.สุธา รับของฝาก OTOP จากคุณแม่พิสมัย ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะศิลาค่ะ เป็น ข้าวแต๋น อยู่ในกล่องเบียร์ช้างค่ะ ... อร่อยมาก ขอบอก
แอ๋ว
IP: xxx.157.173.133
เขียนเมื่อ 

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ...สมุนไพรทางเลือก!!!

***มีคุณหมอที่ให้คำปรึกษาฟรี!!!

***มีศูนย์ประจำ 53 จังหวัด

***อาการชามือ,อาการชาเท้า,เส้นเลือดอุดตันหรือตีบตัน,โรคตับ

***โรคข้อบวมอักเสบ,โรคหมอนรองกระดูกทรุด,โรคเก๊าท์,โรคเกี่ยวกับเส้นเอ็น,การกดทับเส้นประสาท

***โรคเบาหวาน,ความดันสูง-ต่ำ,โรคอัมพฤกอันเกิดจากเส้นเลือดอุดตัน,โรคหอบหืด

***โรคเกี่ยวกับเส้นเอ็น,โรคผิวหนังเรื้อนกวาง,สะเก็ดเงินสะเก็ดทอง

***โรคเกี่ยวกับภูมแพ้,โรคไซนัส,ไมเกรน,ความดัน,โรคระบบทางเดินหายใจ,โรคระบบทางเดินอาหาร

***โรคไต ลดอาการบวมน้ำ,โรคกระเพาะ,โรคริดสีดวงทวาร,ต่อมลูกหมากโต

สนใจติดต่อ คุณแอ๋ว 081-7154855