เหลือบอะไรดีที่สุด ?

..........................................................

................................................................