จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทำแผนแม่บทการพัฒนาสังคมเพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมที่ดีงานและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3 ประการ คือ ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข้ง และยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยมีภาคภาคีร่วมมากมายเข้ามาพัฒนาจังหวัด ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนครั้งนี้ ถ้ามีประเด็นน่าสนใจจะนำมาฝากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ  

ข้อแสดงความคิดเห็นครับ

          ปัญหา 
การจัดการความรู้ ว่าในการพัฒนาสังคม จะทำ KM ในเชิงการจัดการอย่างไร เพราะว่ามีความซับซ้อนมากในหลายมิติ