ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปถึงเย็นของวันนี้  ที่ 16 ก.พ. 2550  ผมเข้าร่วมประชุมบรรยากาศเป็นกันเองดี 

 ได้เรียนรู้วิถีของบุคคลล้วนแต่มาจากต่างที่ต่างเหล่าต่างแนวคิด  เพื่อที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ก้าวต่อไปข้างหน้า 

 ตรงไหนมีปัญหาอะไรก็ร่วมกันแก้ไข  จะจับสิ่งใดควรจับให้ตลอดสาย  เพราะถ้าจับเพียงครึ่ง ๆกลาง ๆ ก็จะเกิดปัญหาอยู่ตลอดไป 

 ในมุมมองหนึ่งที่ฟังแล้วเกิดแนวคิดก็คือ  การที่คนเรากระทำตนให้ยิ่งใหญ่จนเกินประมาณก็จะสูญพันธ์เร็วเหมือนกับไดโนเสาร์ 

 แต่ถ้ากระทำตนให้เป็นคนเล็ก ๆน้อย ๆก็ปรับตัวและอยู่ในสังคมโลกมนุษย์ได้นานเหมือนจิ้งจกหรือแมลงสาบนั้นเอง 

ทำนองเดียวกันกับคนเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าเป็นพักพวกมีอะไรก็ร่วมกันทำฟังนายเหนือเราขึ้น ไป 

 ถ้าดีมีสารประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ควรร่วมด้วยช่วยกันกระทำการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ไม่ใช่เอาแต่จับกลุ่มนินทานายนะครับ...ฮา ๆ เอิก ๆ