ลาวกระทบไม้---ซ ลทดร ---- ซมรม --รด รมดร ---- ---ซ


---ล ซลซซ -ด-ล ซลซซ ---- ---ซ ---- ลดลด


-ดรม รดลด -ดรด ทลซล ---- ซลดม ---- -ซ-ล


--ดล -ซ-ร ---ม รมดร -ซ-ม รมดร -ดรม -รดล


-มรม ซมรด -ดรด ลดซล -ลซล ดลซซ ---ล ซลซซ


-ดรด ลดรล -มรด ลดรล -มรด รมดร ---- -ซ-ล


---ด -ล-- -ด-ล ดลซม --ซล ดลซม -ร-ร ---ม


---ซ -ล-- -ซ-ร มรดล -ซ-ร มรดล -ม-ม ---ซ


---ล -ด-- -ซ-ล ซลซซ ---ล ซลซซ -ด-ด ---ล


--ดซ -ด-- -ด-ล ดลซม --ซล ดลซม -ร-ร ---ม


---ซ -ล-- -ซ-ร มรดล ---- ---- -ม-ม ---ร


---ด -ล-- -ซ-ด -ร-ม ---ร -ม-ซ ---ด -ล--  -ซ-ล ---ด


ลง


-ซ-ล ---ด ---ซ ลทดร ---- ซมรม --รด รมดร