วันนี้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ  ท่านพิชิต   ชุ่มวิจิตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ท่านโสภณ  แถมเงิน  นักวิชาการศึกษาและคณะรวม 4 ท่าน  มาติดตามตรวจเยี่ยม  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)   ในฐานโรงเรียนต้นแบบ ICT   

ท่านผู้ตรวจราชการและคณะ

ทีมรองผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับ 

โรงเรียนต้นแบบ ICT   ในปีการศึกษา  2549   เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ  ท่านผู้ตรวจกรุณา  บันทึกเยี่ยมไว้...ดังนี้

วันนี้คณะติดตามผลการใช้เทคโนโลยี  ของสำนักผู้ตรวจราชการประจำ   เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  ได้มาศึกษาผลการใช้เทคโนโลยี   สารสนเทศและการสื่อสาร   ต่อการปฎิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน            

คณะติดตามผล  มีความภาคภูมิใจกับการทำงานด้าน ICT   สมกับเป็นต้นแบบโรงเรียนด้าน ICT ซึ่งสมควรเป็นตัวอย่าง  การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการปฏิรูปการเรียนรู้            

ขอชื่นชมการทำงานด้าน ICT   ของคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่ช่วยกันดำเนินการและจัดการ  นำระบบ  ICT   มาใช้  กับกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี            

 ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ที่ให้การต้อนรับ   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้าน ICT  ของโรงเรียนเป็นอย่างดี   ทำให้การติดตามผลการใช้ ICTต่อการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            กราบขอบพระคุณท่านผู้ตรวจราชการ  ที่ให้กำลังใจเรา...ชาวพระยาประเสริฐฯ