วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน และคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มาเรียนคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร