วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550  เรากลุ่มออมทรัพย์เหมืองงามร่วมกับ  อบต.นาขา  และชาวบ้านในเหมือง  ร่วมกันจัดงาน  ขุมเหมืองร้าง  ให้เป็นขุมเหมืองทอง  ภายใต้ชื่อว่า  "เท้าความหลัง  นั่งข้างอู่  ดูอนาคต" 

ภายในงานเราจะมีนิทรรศการของ  อดีตการทำเหมืองแร่  ประวัติและพัฒนากาของกลุ่มออมทรัพย์เหมืองงาม  ที่ไม่ใช่การออมทรัพย์เพื่อออมทรัพย์  แต่เป็น  การออมทรัพย์ที่มีเป้าหมายสู่การมีชีวิตคุณภาพ  ที่มีการจัดการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  ตั่งแต่เกิด  เข้โรงเรียน  บวช  แต่งงาน  เจ็บป่วย  ผู้สูงอายุ  คนทำงาน และท้ายสุดจนกระทั่งเสียชีวิต  นอกจากการจัดสวัสดิการด้านการเงินแล้ว  กลุ่มออมทรัพย์เหมืองงามได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีการจัดการขุมเหมืองร้างให้เกิดคุณค่ากับคนบ้านในเหมือง

เป้าหมายที่ต้องการ  เพื่อ สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนบ้านในเหมือง  ให้หันหน้าเข้าหากัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  นำสู่สังคมเอื้ออาทร ภายใต้สังคมเข้มแข็งภายใต้ "สภาชุมชน" ที่ทำงานคู่กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใต้การเรียนรู้ร่วมกัน