ครูที่ปรึกษา

ดูแลช่วยเหลือ

ครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้น ม. 3/3 โรงเรียนตะคร้อพิทยา

                การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/3 ได้ดำเนินวิธีการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนสามารถเรียนร่วมกันได้อย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการเรียนอย่างจริงจัง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

สร้างความรู้จักมักคุ้น ไว้วางใจ และให้เกียรติกัน      

                โดยติตามทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม . 1-2-3  ได้พูดคุย ศึกษาอุปนิสัย ความรู้ความสามารถ ปัญหาที่ต้องช่วยแก้ไข จนมีความเข้าใจกันดี ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ให้ความเสมอภาคและให้เกียรตินักเรียน จนได้รับความเกรงใจ นับถือจากนักเรียนและทำให้ได้รับความร่วมมืออันดีในการทำกิจกรรมของส่วนรวม

สอดส่องถึงบ้านประสานความรักสามัคคี      

                ครูที่ปรึกษาได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนหลายครั้ง ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ปกครอง และได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล ร่วมคิดหารือหาแนวทางแก้ปัญหาของนักเรียนบางรายอย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมบ้านเพื่อนโดยให้เพื่อนรวมกลุ่มกันประมาณ 4-5 คน ออกเยี่ยมบ้านเพื่อนพร้อมครูที่ปรึกษา ทำให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับผู้ปกครองของเพื่อน ได้สนทนาถึงความเป็นอยู่ของเพื่อน ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม เอาใจใส่กัน และช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเพื่อนได้

มอบหมายหน้าที่สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน      

                ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และเป็นประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนโหวตเสียงเลือกหัวหน้าห้อง กำหนดข้อตกลงระเบียบห้องร่วมกัน ให้สิทธิแก่หัวหน้าห้องควบคุมกำกับดูแลห้องเรียน โดยมีรองหัวหน้าห้องแต่ละฝ่ายรับผิดชอบงานตามที่มอบหมายและบริหารจัดการร่วมกัน ครูเป็นผู้สอดส่องดูแล กำกับให้นักเรียนปฏิบัติในหน้าที่ตามความเหมาะสม และปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเอง ชั้นเรียน และโรงเรียน

อบรม ชมเชย รับรู้ร่วมกับผู้ปกครอง        

                ในการสร้างแรงเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี เอาใจใส่การเรียน ครูจะแนะนำอบรมในเวลาโฮมรูมให้ทุกคนได้ทราบร่วมกัน คนที่ควรได้รับคำชมเชยก็จะชมเชยและให้กำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  จะว่ากล่าวตักเตือนคนที่ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสมและให้โอกาสปฏิบัติกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีอย่างเต็มใจและไม่เกิดความรู้สึกโกรธหรือมีปมด้อย  ให้กำลังใจจนค่อยๆ แก้ไขตนเองให้ดีขึ้น  มีการประชุมผู้ปกครองตามโครงการบ้านและโรงเรียนสร้างทางถูกให้ลูกรักครูจะเล่าพฤติกรรมนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพื่อร่วมชื่นชมหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน   ในกรณีที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง  จึงทำให้ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียนมากยิ่งขึ้น

สรรหาทุนเกื้อหนุนนักเรียน        

                สอดส่องดูและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยเสนอชื่อนักเรียนขอรับเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนฐานะยากจน ได้แก่ทุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 คน  ทุนช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น  จำนวน 2 คน ทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย จำนวน 4 คน  ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ดีพอสมควร   ได้แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นโดยแนะนำข้อมูลของการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้พิจารณาเลือกเรียนอย่างเหมาะสม                         

                จากการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้น ม. 3/3 ทำให้ทราบปัญหาด้านต่างๆ ของนักเรียนมีการช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ผลการเรียนอยู่ในระดับดีพอสมควร และในรายที่มีปัญหา ก็ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากครู  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คำสำคัญ (Tags)#ชวนอ่าน#ชวนเขียน

หมายเลขบันทึก: 78676, เขียน: 15 Feb 2007 @ 11:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พรสวรรค์ ศิริวัฒน์
IP: xxx.180.161.224
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่า ครูสมหวัง จำเพื่อนชื่อ เอื้อง ได้หรือ เปล่า เราพรสวรรค์ ศิริวัฒน์(อินทรนุช) เอื้องไง คิดถึงมาก 089 584 6344