บันทึกไว้สอนตน 

1 .  ในแง่จิตวิทยาคนเรามีความเชื่อแบบฝังรากลึกอยู่สองประการคือ  Self  Protection  เป็นความคิดที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัย  และ Self  Preservation  เป็นความคิดที่จะรักษาตนเองให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์

 

2 .  ในความเป็นครู  ควรระวังในเรื่องเหล่านี้  +  การแต่งกาย  +  การวางตัว  +  การใช้เวลาว่าง  +  การใช้จ่าย  +  การคบเพื่อนต่างเพศ  และการเข้าร่วมกิจกรรม

 

3 .  คนเราที่มีจิตใจปกติจะเห็นว่า  คนด้วยกันทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องกัน  มีความเป็นคนพอ ๆกัน  และถ้าเข้าใจตนเองก็เข้าใจคนอื่น

 

4 .  การที่คนเรารู้เข้าใจปรัชญาของวิชาใด ๆหรือศาสตร์ใด ๆก็ย่อมเปรียบเสมือนการรู้จักหัวใจของศาสตร์นั้น ๆ

 

5 .  ทัศนะของจอห์น  ล็อคเคยกล่าวทำนองว่า  จิตคือแผ่นหินที่ว่างเปล่าอันเป็นที่จารึกประสบการณ์ของผู้คน

 

6 .  ถ้าปรากฏการณ์ของ A  เกิดขึ้นแล้วพฤติกรรม  B  จะตามมา  เช่น  เมื่อมีเมฆฝนตั้งเค้า  แล้วฝนก็จะตกลงมา  หรือ เมื่อคนดื่มเหล้า  แล้วพฤติกรรมเมาเตะหมาก็ตามมา

 

7 .  พฤติกรรมทุกชนิดย่อมมีสาเหตุ  สิ่งที่เราทำจะมีผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

8 .  ความทุกข์เป็นสิ่งท้าทายที่ทำให้เรากล้าหาญและพร้อมที่จะทำลายหรือบดขยี้เราได้เช่นกัน

 

9 .  ชีวิตของคนเรามักอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

 

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi