พอมาทำงานด้านวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning  เมื่อได้มาทำงานได้เรียนรู้ e-Learning เหมือนเริ่มต้นจาก 0มาเป็น 1 แล้ว  ซึ่งพบประเด็นปัญหาต่าง ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การเรียนการสอนทาง e-Learning  ตอนนี้กำลังคิดประเด็นปัญหาที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับ e-Learning  ซึ่งประเด็นที่สนใจคือ  ปัญหาการเรียนการสอน eLearning  ทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผลกระทบเชิงบวกและลบของการเรียนการสอน e-Learning ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดการที่ผมได้ทำงานด้านe-Learning  นั้นเอง

  ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ คุณลักษณะของผู้เรียนแบบ e-Learning  การควบคุมตนเอง ผลการเรียน เมื่อเทียบกับการเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างไร  เครื่องมือที่ใช้วัดควรเป็นลักษณะอย่างไรที่จะได้ข้อมุลตามต้องการและตรงประเด็นที่ศึกษา การเก็บข้อมูลทางออนไลน์จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ทองสง่า  ผ่องแผ้ว

14 ก.พ. 2550