จาก RT News ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550

     เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 2-4 หรือ 5 หรือ 6 เฮเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่า จะได้ปรับตำแหน่งเป็นนักรังสีการแพทย์ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7วช. ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่าขอทบทวนมติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์เป็นตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โดยให้กระทำได้เมื่อเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ภายใต้กรอบที่ไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น รายละเอียดปรากฏในหนังสือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว.30 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอทบทวนมติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์เป็นตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และเรื่องนี้สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยโดยนายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ทราบแล้ว
สืบเนื่องจากการที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 มาตรา 3 และการที่สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคซึ่งมี รศ.จิตต์ชัย สุริยะไชยากร เป็นประธาน ได้นำเสนอข้อมูลสนับสนุนไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้จากการที่สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยสนับสนุนเงินทุนให้มีการสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ ทั้งด้านกำลังคนและเครื่องมือ ดังรายละเอียดปรากฏใน RT News ที่ได้เสนอไปแล้ว (RT News ฉบับที่ 18, RT News ฉบับที่ 19) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอให้ ก.พ. พิจารณาทบทวนมติให้กำหนดตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7วช. ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ตามเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. 2549 ซึ่ง ก.พ. ได้อนุมัติแล้ว โดยทาง ก.พ. ได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7วช. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจำนวน 1 คนต่อ 1 เครื่อง เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูงและเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานจำนวน 2 คนต่อ 1 เครื่อง และเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจำนวน 2 เครื่องต่อ 1 คน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2549
หากจังหวัดใดจะขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถกระทำได้เลย โดยส่งเรื่องพร้อมนำตำแหน่งว่างที่มีเงินของแต่ละส่วนราชการมายุบรวม และแสดงจำนวนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยาตามรายการที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข