สคบ. คืออะไรและทำไมต้องมี สคบ.

ปัจจุบันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซ้อสินค้าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการใช้สินค้าต่าง ๆ โดยยุติธรรม

สคบ. คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 1. สิทธิในการได้รับการชดเชยกรณีผู้เสียหายเกี่ยวกับเร่องดังนี้ * เม่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคแก้ปัญหาอย่างไร * ด้านฉลากสินค้า การตรวจสอบ (สินค้าอันตราย) * ด้านการโฆษราสินค้าบริการต่าง ๆ * ด้านเกี่ยวกับ นิติกรรมและสัญญา * การคุ้มของด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง