การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  ติดต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีแก่นความรู้   และขุมความรู้ที่ทำให้งานมีประสิทธิภาพ   ดังนี้
1. การวางแผนการปฏิบัติงาน                
     1.1 ศึกษาหาความรู้จากเอกสารและผู้ชำนาญ               
     1.2 ปฏิบัติงานถูกต้องทันตามกำหนดเวลา                
     1.3 ทำงานอย่างมีแบบแผนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และรู้จักสร้างระบบงาน               
    1.4 ลดขั้นตอนการทำงาน               
    1.5 ปรับเปลี่ยนกระบวนตการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2. การให้บริการ                
    2.1 ให้คำแนะนำแก่ผู้มาขอรับบริการและช่วยแก้ปัญหา               
    2.2 ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้บริการ               
    2.3 ให้กำลังใจผู้มารับบริการ               
    2.4 การให้บริการด้วยความรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา               
    2.5 ให้บริการแบบถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์
3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี                
     3.1 การสนใจ  ใส่ใจผู้มาติดต่อ               
     3.2 อธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบัติให้ผู้มาติดต่อเข้าใจอย่างชัดเจน               
     3.3 การให้ความเป็นกันเองกับผู้มาติดต่อ               
     3.4 เสียสละเวลาส่วนตัวในการให้บริการทุกเวลา               
     3.5 มีวาจาสุภาพ  อ่อนน้อม ถ่อมตน
4. การพัฒนาตนเอง                
     4.1 ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์               
     4.2 พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพทันสมัย                
     4.3 เข้าอบรมสัมมนาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ               
     4.4 นำเทคโนโลยีมาใช้ให้ระบบงานรวดเร็ว ทันใจ               
     4.5 พัฒนางานโดยนำความคิดเห็นที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78233, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #aya2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)