จากการถอดบทเรียน  ได้เข้าไปศึกษารายละเอียดช่วงชีวิตของบุคคลท่านหนึ่งในชุมชน   นักศึกษาสม.4ได้เข้าไปศึกษา   พูดคุย   โดยการสัมภาษณ์   สังเกต   ใช้ช่วงเวลาสั้นๆประมาณ  1  ชม.   ทำให้ได้ข้อค้นพบ   ดังนี้

     1.ท่าทีคำพูด   กิจวัตรประจำวัน

     2.ศักยภาพ   หรืออิทธิพลของคนในครอบครัว

     3.สิ่งที่ทำให้ท้อแท้   ความคิดเห็น   ความเชื่อต่างๆ

          สิ่งที่ได้เรียนรู้   ได้รู้จักเข้าใจชีวิตและมุมมองการดำรงชีวิตของครอบครัว   เรียนรู้ศักดิ์ศรีของความเป็นคน   ทางเลือกการดูแลสุขภาพ ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อครอบครัว   ลดอคติต่างๆของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   เข้าใจเรื่องราวชีวิตชาวบ้าน   เกิดมุมมองมิติความความเป็นมนุษย์มากขึ้น