เพื่อเตือนสติแห่งตน

  Contact

  ....มาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น....  ด้วยรำลึกในกรุณาธิคุณของ
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต)  วัดญาณเวศกวัน จ. นครปฐม

และ เพื่อเตือนสติแห่งตน


.....โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล

     แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น

     ไม่พึงทำดีเพื่อเอาความดีมาเสริมตัวตน

         แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี

               คนทำดีอย่างแท้จริง

    เสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่า


               ตนได้ทำความดี.......

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Expression

Post ID: 78108, Created: , Updated, 2012-02-11 17:23:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #expression#limelight#เรียนรู้-รับรู้เป็นฉันนี้

Recent Posts 

Comments (0)