ด้วยรำลึกในกรุณาธิคุณของ
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต)  วัดญาณเวศกวัน จ. นครปฐม

และ เพื่อเตือนสติแห่งตน


.....โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล

     แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น

     ไม่พึงทำดีเพื่อเอาความดีมาเสริมตัวตน

         แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี

               คนทำดีอย่างแท้จริง

    เสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่า


               ตนได้ทำความดี.......