ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre - TCI)   ผู้อำนวยการศูนย์คือ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ   เว็บไซต์อยู่ที่ www.kmutt.ac.th/jif/public_html   เป็นนวัตกรรมที่คณะนักวิจัยจาก มจธ. ริเริ่ม   และต่อมาสนับสนุนโดย สกว.

         กิจกรรมของศูนย์นี้ทำให้ประเทศไทยมีดัชนีวัดคุณภาพของวารสารวิชาการภายในประเทศเป็นครั้งแรก   และต่อมา สกอ. ใช้ดัชนีนี้เป็นข้อมูลประกอบการให้เงินสนับสนุนวารสารวิชาการภายในประเทศที่มีคุณภาพสูง   ได้รับสถานะเป็น "วารสารวิชาการระดับชาติ"

วิจารณ์  พานิช
 6 ก.พ.50