เนื่องจากขณะนี้ รพ.บ้านตาก ได้เข้าร่วม ในระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ MS-QWL (Management System of Quality of Work Life) ซึ่งในขณะนี้ทีมงานได้กำหนดเป้าหมายและนโยบาย ที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย ของโรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่มีความสุข ขณะนี้รอการคำสั่งในการประกาศใช้ ส่วนในช่วงนี้จะมีการค้นหา หรือวิแคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพทั้ง 4 ด้านของเจ้าหน้าที่ ได้ แก่ ร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
• ปัจจัยที่มีผล ด้านร่างกาย หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่ ได้ แก่ แสง เสียง ความร้อนความเย็น ของแหลมคม สารเคมี โรคจากการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ดี เช่น เก้าอี้นั่ง
• ปัจจัยที่มีผล ด้านจิตใจอารมณ์ หมายถึง สภาวะของอารมณ์ที่เกิดจากการทำงาน เช่น การกลัวทำงานพลาด หงุดหงิดระหว่างทำงาน เครียด การถูกตำหนิ เป็นต้น
• ปัจจัยที่มีผล ด้านสังคม หมายถึง การช่วยงาน ความขัดแย้ง
• ปัจจัยที่มีผล ด้านจิตวิญญาณ หมายถึง ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ การไม่มีคุณค่า ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา
นอกจากกาวค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานข้างต้นแล้ว ยังต้องหาจาก ผลการตรวจร่ายกายประจำปี การลาป่วย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลและทางศาสนา ข้อมูลจากแบบสอบถามต่างๆ

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานในหน่วยงานของท่าน 4 ด้าน (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) และการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่แต่ละคน และขอความกรุณาส่งเป็นรายหน่วย ที่คุณ จารุวรรณ จันทร์อินทร์ ในวันที่ 20 ต.ค.49 จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการ MS-QWL

                        ขณะนี้ทางทีมได้รับสิ่งที่จนท.ได้ประเมินมาแล้ว ทั้งปัจจัยที่มีผลต่อคนทำงานและแบบประเมินความสุข กำลังดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์อยู่ และนำข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยง ข้อมูลการเจ็บป่วยที่มารักษา ข้อมูลการลาป่วย ข้อมูลการตรวจสุขภาพ มาประกอบการวิเคราะห์ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปคงจะแจ้งให้ทราบตามมา และกิจกรรมที่จะดำเนินร่วมกันในการปรับปรุงสิ่งต่างๆก็คงจะค่อยเป็นค่อยไป ค่ะ

                  ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมมาตรฐานQWL ปลายปีนี้และต้นปีหน้ามีดังนี้ค่ะ
27 ธ.ค. 49 ยินดีต้นต้อนรับคกก.QWL จากเชียงใหม่วึ่งจะมาดูเรื่องบริบท ตัวชี้วัด
และวัตถุประสงค์(พี่เลี้ยงเปลี่ยนจากนพ.โภคิน เป็นนพ.พงษ์เทพ)
5 ม.ค. 50 คกก.ส่งเอกสารให้คกก.สมาคมอุตสาหกรรม
12 ม.ค. 49 Pre Ordit
29 ม.ค. 50 พร้อมรับการAudit จากสมาคมฯ

                    เมื่อ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้มาเยี่ยมติดตามดูระบบของเรา ทราบว่าแต่ละจุดก็สามารถแสดงให้อาจารย์เห็นได้ดี อาจมีบ้างในบางเรื่องเช่นระบบเอกสารต่างๆที่จะต้องจัดแยกออกมาให้เห็นชัด การรณรงค์กิจกรรมQWLตามบอร์ดหรือสื่อต่างๆ ก็คงไม่ยากที่จะดำเนินการครับ 
                     ขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ แม้ผมจะไม่อยู่แต่ทีมงานก็รันงานไปได้ตามปกติ

                     และแล้วก็ถึงวันที่คนทำงานอย่างพวกเรารอคอย
กำหนดการตรวจประเมินเบื้องต้น มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตวัยทำงาน
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 255
0
อาจารย์ผู้ประเมินได้แก่
คุณจงรักษ์ โรจน์พลเสถียร หัวหน้าคณะผู้ตรวจการประเมิน
คุณฉกรรจ์ กลั่นเงิน ผู้ตรวจประเมิน
คุณศิริลักษณ์ อ่อนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ
คุณพิเชฐ อินทร์เชื้อ นักวิชาการโครงการ
09.30 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
ข้อ4.1 ข้อกำหนดทั่วไป ข้อ4.2 นโยบายคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ข้อ4.3 การวางแผน
4.3.1 การวิเคราะห์ผลที่มีผลต่อคนทำงาน
4.3.2การให้คำปรึกษา/การสื่อสาร
4.3.3การพัฒนาการความรู้
4.4.4การรักษาการบันทึกข้อมูลและเอกสาร
4.4.5 การดูแลคนทำงาน
ข้อ4.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
เริ่มภาคบ่าย
เวลา13.00 น. ข้อ4.4 การดเนินการปฏิบัติ
15.00-16.00 น. ข้อ4.5 การตรวจสอบและป้องกันการเกิดปัยหาซ้ำ
16.00 -17.00 น. สรุปผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน
17.00 น ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมิน