ไม่ได้หมายถึง blog ของผมเอง (แต่ถ้าได้ด้วยก็ไม่รังเกียจ) แต่หมายถึง blog ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้

ผมเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากหนังสือเรื่อง Changing Mind ของ Howard Gardnerคิดว่าเกี่ยวข้องกันและอาจจะนำมาใช้ได้

7 Parameters ประกอบด้วย Reason; Research; Resonance; Representational Redescription; Resources and Rewards; Real World Events; และสุดท้ายคือ Resistances

Reason โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่พิจารณาตนเองว่าเป็นนักวิชาการหรือคนมีการศึกษา หลักการและเหตุผลจะเป็นสิ่งที่เข้มแข็ง และมีผลต่อการคิดการสรุป ดังนั้นถ้าจะอภิปรายเรื่องอะไรให้กลุ่มที่ใช้วิธีนี้เป็นหลัก การนำเสนอต้องมาในทางที่มีการเชื่อมโยงทางตรรกะ

Research ขยายลึกและกว้างและจำเพาะขึ้นจาก reasoning คือ research สำหรับคนที่ต้องการ verify reason อย่างมี methodology เอาผลการศึกษาเปรียบเทียบของทั้งสองระบบมาประกอบ

Resonance ถ้าจะกล่าวว่า reasoning กับ research เป็นสำหรับ cognitive aspect ของจิตใจคน resonance ก็จะเป็นตัววัดของเจตคติหรือ affective components ของการรับรู้ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า cognitive aspect ในการที่ใครจะเกิด "ความเชื่อ" หรือเปลี่ยนความเชื่อ มักจะเกิดในระดับ subconscious และสามารถเกิด conflict กับ cognitive ซะด้วยซ้ำ การไปถาม "ความเห็น" จากคนที่เราแคร์ (relation, reliable, respect อีกสาม "re_" words) บางครั้งมีอิทธิพลในการจูงใจอย่างมาก คนที่มี "ความสัมพันธ์ เชื่อถือได้ และเรานับถือ" อาจจะเป็น role model ของเรา คนที่เรารัก เราแคร์ ความเห็นที่คนพวกนี้ "สะท้อน" ให้เราจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตรงนี้แล้วแต่ target group เช่น วัยรุ่นก็คงต้องมาจาก idol ของเขา ไม่ได้มาจากปู่ๆ ย่าๆ อย่างพวกเรา (พูดให้ช้ำใจเล่น)

Representational Redescription คำนี้หมายความว่า concept ของแนวความคิดใหม่นั้นสามารถแปลออกมาเป็นโมเดลต่างๆได้หลากหลายหรือๆไม่ ดีกว่านั้นคือการแปลมาในชีวิตจริง ไม่ใช่ทฤษฎี ยิ่งถ้านำมาแปลเป็นโมเดลที่ชีวิตจริงเราสนใจได้ และตรง ยิ่งดี ตรงนี้อาจจะใช้เยอะเวลาเราสอนอะไรที่เป็นนามธรรมแก่เด็กๆ เช่น ความดี ความงาม การยกตัวอย่างที่หลากหลาย หลายมุม แต่พูดถึงเรื่องคล้ายๆกันจะช่วย reinforce thought ได้ ฉะนั้นถ้าประเด็นที่เราใช้ เช่น การใช้ blog กับการใช้กระดานข่าว (หรือเล่นเกม chat, etc) ยกมาเปรียบเทียบ เป็น analogy ก็จะเกิดการรับรู้แบบบริบท (contextual perception)

Resources and Rewards ในทางปฏิบัติ หัวข้อนี้เป็นไปได้งสองทาง เช่น การมีทรัพยากรหรือ "ไม่มี" การมี reward หรือการมี punishment เช่น ถ้าทำระบบนี้เราจะมีเงินสนับสนุนจาก funders ไม่จำกัด แต่ถ้าทำอีกแบบเราจะล่มจม บางทีประเด็นนี้สามารถมีความสำคัญแปรเปลี่ยนได้อย่างมากหรือแค่นิดหน่อยก็ได้ (ภาษิตจีนว่า "มีเงินสามารถใช้ผีโม่แป้งได้")

Real World Events หรือผลกระทบทางสังคมใหญ่ๆ เช่น มหาอุบัติภัย ซึนามิ แผ่นดินไหว หรือกกหมายสำคัญๆของประเทศจะกำหนด "กรอบ" ความเป็นไปได้ และความคิดในการดำเนินงาน การเอาเหตุการณ์ใหญ่ๆมาสะท้อนประกอบจะมีอารมณ์ร่วมได้เยอะ เช่น ปฏิวัติ (ชักเก่าแล้ว) ระเบิดปีใหม่ ตอนนี้ก็ต้องตรุษจีน วาเลนไทน์ เอาอะไรที่ intrend มาเชื่อมโยงกับอารมณ์ การรับรู้

Resistances เป็นประเด็นสำคัญมาก การเปลี่ยนแปลงนั้นบางทีเป็นการโจมตีความเสถียรของจิตใจของคนได้อย่างรุนแรง ปกติมนุษย์ไม่ใคร่ชอบความไม่เสถียรของจิตใจอยู่แล้ว ตรงนี้คนอาจจะเรียกเป็น bias ความเชื่อ ความงมงาย ความไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ล้านแต่เป็น challenge สำหรับผู้ที่มีหน้าที่หรืออาชีพในการเปลี่ยนแปลงความคิดคน

ก็เพียงสงสัยว่าจะนำทฤษฎีมาใช้อย่างไร มาใช้แบบผิวเผิน หรือมาใช้เชิงระบบ เชิงจัดการ เชิงวางแผนกันอย่างไรดี