บ่ายโมงครึ่งวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.อาจารย์ภีม ภคเมธาวี จาก มวล. เสร็จจากประชุมวงเรียนรู้คุณเอื้อจังหวัดแล้ว ก็เดินทางมาหาผม ณ ที่ทำงาน กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อนถึงเวลานัดหมายเล็กน้อย จากนั้นก็เดินทางไปหมู่บ้านบางสะพาน หมูู่่ที่ 7 ตำบลบางจาก    เพื่อร่วม ในงานชื่นชมกับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับประเทศ      หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ประจำปี 2549
 
บ่ายสองโมงเราก็ถึงสถานที่จัดงาน เหตุที่ไปให้ถึงก่อนเวลาเพราะต้องการจะได้มีเวลาสำหรับพูดคุย กับผู้ใหญ่ศรและคณะเกี่ยวกับที่มาของความสำเร็จให้เสร็จสิ้น กระบวนความเสียก่อนก่อนที่พิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้เริ่มต้นดังที่ผมได้ตั้งใจไว้
 
ผมจะถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใหญ่ศรและคณะจากคำถามบางคำถามต่อไปนี้
 
เรื่องความภาคภูมิใจ ผู้ใหญ่ศรบอกว่ามีความภาคภูมิใจกับรางวัลพระราชทานนี้มาก นึกไม่ถึงว่าจะได้รับรางวัลนี้ ทุกคนในหมู่บ้าน หรืออาจจะทุกคนในตำบลต่างก็มีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน
 
วิธีการดำเนินงานที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จ ผู้ใหญ่ศรกล่าวโดยย่อว่าเริ่มจากการรายงานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ทั้งโดยกรมการปกครองและกรมการพัฒนาชุมชน ว่าหมู่ที่ 7           คือบ้านบางสะพาน ตำบลบางจากนี้ เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆ จากนั้น กระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้ใหญ่บ้านและกำนันของหมู่บ้านลักษณะดังกล่าวจำนวน 12 หมู่บ้านทั่วประเทศไปประชุมเพื่อกำนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงาน ซึ่งผู้ใหญ่ศรบอกว่าถกเถียงกันหลายรอบมากกว่าจะได้ข้อยุติ จากนั้นจึงดำเนินการปฏิบัติการในพื้นที่
 
ในระหว่างที่ดำเนินงานนี้อยู่ ก็พอดีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ทดลองนำร่องในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 7 ของผู้ใหญ่ศรก็คือพื้นที่เป้าหมายการทดลองนำร่องนี้ ทำให้ผู้ใหญ๋ศรและชาวบ้านหมู่ 7 ได้ตัวช่วยขับเคลื่อนงานที่สำคัญในแนวของการทำงานแบบจัดการความรู้
 
เนื้อหาเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ศร บอกว่าเริ่มต้นทำและทำอย่างต่อเนื่องจริงจังในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์  ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าเข้าร่วมมากทำใหใช้เนื้อหานี้เป็นเนื้อหายุทธศาสตร ์เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาอื่น เช่น กลุ่มอาชีพในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก ซ่อมจักรยานยนต์ กลุ่มนาข้าว กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มกลองยาว กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ
 
กิจกรรมของหมู่บ้านนี้เห็นแล้วว่ามีมากมายจริงๆ ในฐานะครู กศน. คงจะได้ต่อยอดกิจกรรมของหมู่บ้านต่อไป ใช้เป็นหมู่บ้านครูสำหรับหมู่บ้านอื่นๆเรียนรู้ต่อไป ผมคิดว่าหลายท่านคงได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับผมแล้วว่าทุนเงินสำหรับชาวบ้านแล้วสำคัญน้อยกว่าทุนความรู้และ การร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไม่ย่อท้อ หน่วยงานที่เข้าไปทำงานกับชาวบ้านจะต้องระมัดระวัง อย่าใช้เงินเป็นตัวล่อให้เขาเข้ามาร่วมมืออีกต่อไป สิ่งนี้ต้องเปลี่ยนไปแล้ว
 
ผมมีภาพกิจกรรมบางส่วนของงานมาฝากครับ

ผู้ใหญ่ภานุวัชร เพ็ขรรัตน์ กับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 ผู้ใหญ่ภานุวัชร เพ็ชรรัตน์ หรือผู้ใหญ่ศร กับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 
 กลองยาวเด็กนักเรียนที่มาช่วยสร้างบรรยากาศ 
ภาพที่เป็นกิจกรรมระหว่างพิธีการ ต้องขออภัยนะครับ เพราะผมมีภาระกลับก่อน