ปลาทะเล (Marine Fishes)

ปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมาถึงระดับสูง อวัยวะต่าง ๆ เจริญดี มีระบบประสาทส่วนกลาง และช่องเหงือกให้น้ำไหลผ่านเพื่อการหายใจ (กระดูกสันหลังในปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีวิวัฒนาการมาจากแท่งโนโตคอร์ดที่เป็นแกนค้ำจุนร่างกายในคอร์เดตพวกแรก สำหรับช่องเหงือกของสัตว์ที่อาศัยในน้ำจะเปลี่ยนเป็นช่องหูในสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่บนบก)