รับน้องปี50

รับน้องใหม่สร้างสรรค์

การรับน้องใหม่ในปี2550 ในความคิดของผมควรให้มีการรับน้องแบบสร้างสรรค์โดยยึดกลักธรรมภิบาลมาใช้ในการปกครองน้องใหม่ ดีกว่าใช้ระบบว๊ากเกอร์มันหมดยุคของการใช้ระบบนี้ ควรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความหมายของหลักธรรมภิบาล 6 หลัก ประกอบด้วย

 

หลักนิติธรรม

การออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับเป็นธรรม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมยอมรับ
ไม่เลือกหรือละเว้นปฏิบัติ
หลักคุณธรรม (Integrity)
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ด้วยความซื่อสัตย์
ยุติธรรม ขยัน อดทน เสียสละต่อส่วนร่วม
ความดีงาม เมตตา-กรุณา
หลักความโปร่งใส ( Transpiracy)
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
ฟังความคิดเห็นจากทุกคน
ตรวจสอบสาธารณะ
สนับสนุนคนทำดี
ความมีส่วนร่วม (Participation)
สนับสนุนงบประมาณ ความคิด
แรงงาน อุปกรณ์ ฯลฯ
หลักความรับผิดชอบ (Accoutibility)
รับผิดชอบหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
ไม่ฉ้อโกง
ปลูกฝังค่านิยม รับผิดชอบต่อสังคม
หลักความคุ้มค่า (Efficiency)
ประหยัด
ประสิทธิภาพ
กำหนดมาตรฐาน
จัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงาน

การประเมินผล

เป็นหลักธรรมมาปกครอง ไม่ทำให้เกิดปัญหา การรับน้องในปี50 ควรจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้น้องมีความสำนึกค่านิยม สามัคคีหันมทารักสิ่งแวดล้อม รักมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การรับน้องปี50

คำสำคัญ (Tags)#สร้าง#สรรค์

หมายเลขบันทึก: 77919, เขียน: 12 Feb 2007 @ 11:28 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 03:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ในฐานะนักศึกษาอันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยค่ะ ยิ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวยิ่งดีมากๆ เลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • เคยเป็นนิสิตเรารับน้องโดยการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนครับ
  • ขอบคุณมากครับ