การรับน้องใหม่ในปี2550 ในความคิดของผมควรให้มีการรับน้องแบบสร้างสรรค์โดยยึดกลักธรรมภิบาลมาใช้ในการปกครองน้องใหม่ ดีกว่าใช้ระบบว๊ากเกอร์มันหมดยุคของการใช้ระบบนี้ ควรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความหมายของหลักธรรมภิบาล 6 หลัก ประกอบด้วย

 

หลักนิติธรรม

การออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับเป็นธรรม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมยอมรับ
ไม่เลือกหรือละเว้นปฏิบัติ
หลักคุณธรรม (Integrity)
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ด้วยความซื่อสัตย์
ยุติธรรม ขยัน อดทน เสียสละต่อส่วนร่วม
ความดีงาม เมตตา-กรุณา
หลักความโปร่งใส ( Transpiracy)
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
ฟังความคิดเห็นจากทุกคน
ตรวจสอบสาธารณะ
สนับสนุนคนทำดี
ความมีส่วนร่วม (Participation)
สนับสนุนงบประมาณ ความคิด
แรงงาน อุปกรณ์ ฯลฯ
หลักความรับผิดชอบ (Accoutibility)
รับผิดชอบหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
ไม่ฉ้อโกง
ปลูกฝังค่านิยม รับผิดชอบต่อสังคม
หลักความคุ้มค่า (Efficiency)
ประหยัด
ประสิทธิภาพ
กำหนดมาตรฐาน
จัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงาน

การประเมินผล

เป็นหลักธรรมมาปกครอง ไม่ทำให้เกิดปัญหา การรับน้องในปี50 ควรจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้น้องมีความสำนึกค่านิยม สามัคคีหันมทารักสิ่งแวดล้อม รักมหาวิทยาลัย