ถ้าน้ำมันพืชที่ใช้เหม็นหืน ให้ใส่ใบเตยทอด จะช่วยให้หายเหม็นหืนได้