รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548

"ผู้ใหญ่น้อยรับทำหน้าที่เป็นนายสถานีคนแรกอย่างเป็นทางการ นักจัดรายการที่เข้ามาเพิ่มในช่วงนี้ได้แก่ นายนิพนธ์ เนตรผง(มนต์ เมืองด่าน) นายทรงจิต เนตรผง(ท้าวบัวบาน รอวันโรย) นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์ (ทิดโก่ง กาดำ) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดทำรายการวิทยุ และมีการปรับผังรายการครั้งใหญ่ "

รายงานการประชุมการจัดตั้งวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 7
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายมณี รัตนเลิศ**
2.น.ส.สุลักษณา เชื้อบุญมี
3.น.ส.สุธีรา หุมอาจ
4.นายเอกพล เหมบุรุษ
5.น.ส.หทัยทิพย์ จันทศร
6.นายทวีศักดิ์ สุทธิ
7.ด.ช.นิรันดร์ แซ่คู
8.นางนันท์นภัส ไชยทิพย์
9.นายทวี เชื้อบุญมี
10.นายนิพนธ์ เนตรผง**
11.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์**
12.นายฐาปนพงษ์ ยางศรี
13.คำ เชื้อบุญมี
14.คำปุก หุมอาจ
15.จวง อุ่นแก้ว
16.คำส้ม นนทโคตร
17.หนูพานิชย เสนานุช
18.สนทอง คำบอน
19.กฤษณา เชื้อบุญมี
20.สมหวัง เกมาชัย
21.เมตตา ศิริหล้า
22.ระเบียบ ษรจันทร์
23.นางลำพึง คำเวช
24.แพทย์อ๋อน
25.นายชยุต ไชยทิพย์**
26.นายสนอง โสประดิษฐ์
27.นายสันติภาพ เชื้อบุญมี
28.นายสุพจน์ โกมัย**
29.ด.ต.วิชิต ประกิระตา**

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 การทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งวิทยุชุชนฅนด่านซ้าย F.M.104.5 MHz

ที่ประชุม ยอดเงินผ้าป่าจากซองและเงินบริจาค 55,020 บาท เจ้าพ่อกวน คณะแสน เจ้าแม่นางเทียม 10,000 บาท นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย 5,079 บาท รวมเป็นเงิน 70,099 บาท นางสาววัชราพร บุญเกิด ผู้จัดการศูนย์จานดาวเทียม PSI อุดรธานี มอบชุดจานดาวเทียม PSI จำนวน 1 ชุด ราคา 9,800 บาท ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอด่านซ้าย มอบอุปกรณ์มูลค่า 3,000 บาท ยอดเงินบริจาคจะมีเพิ่มเรื่อยๆ จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 การเลือกคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนฅนด่านซ้ายประกอบด้วย

นายมณี รัตนเลิศ นายสถานี
นางสาวสุลักษณา เชื้อบุญมี ฝ่ายผลิตและพัฒนารายการ
นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์ ฝ่ายเทคนิค
นายนิพนธ์ เนตรผง และนายทรงจิต เนตรผง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โดยที่ประชุมมีมติให้แต่ละฝ่ายเลือกทีมงานของแต่ละฝ่ายเอง ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลให้นายมณี รัตนเลิศ นายสถานีเป็นผู้ลงนามหนังสือ

ส่วนที่ปรึกษาวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย ประกอบด้วย
1.นายอำเภอด่านซ้าย
2.เจ้าพ่อกวน (ถาวร เชื้อบุญมี)
3.เจ้าแม่นางเทียม (นางคำฝูง เชื้อบุญมี)
4.นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลด่านซ้าย
5.นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
6.นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล ผอ.กศน.ด่านซ้าย
7.นายเกษม เรืองใสส่อง สจ.เขตด่านซ้าย
8.นายสนอง โสประดิษฐ์ สจ.เขตด่านซ้าย
9.พ.ต.อ.เชาวลิต จูรัตน์ ผกก.สภ.อ.ด่านซ้าย
10.พ.ล.กนก ภู่ม่วง ผบ.กรมทหารพรานที่ 21
11.พ.ต.ท.สมชาย ศรีคำแดง รอง ผกก.สภ.ต.โคกงาม
12.นายอนุกูล บุตรธรรม ผอ.รร.ศรีสองรักษ์วิทยา
13.ผอ.รร.พระแก้วอาสา
14.ผอ.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
15.ผอ.รร.วังโพนงามวิทยา
16.นายมานิตย์ เรทะวงศา
17.ด.ต.วิชิต ประกิระตา
18.นายวรดิษฐ์ ทองปลิว
19.นายชยุต ไชยทิพย์
20.นายสุพจน์ โกมัย

ระเบียบวาระที่ 3 สถานที่ตั้งวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

ที่ประชุม ขอใช้ที่ดินพระพุทธบาทจำลองวัดโพนชัยด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งอาคารและเสาอากาศ

ระเบียบวาระที่ 4 การจ่ายเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาจากร้านต้น รวมทั้งเงินยืมจากบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการก่อตั้งวิทยุชมชนฅนด่านซ้าย

ที่ประชุม ให้นำเงินผ้าป่าสามัคคี ที่รับจากวัดโพนชัยไปชำระและจ่ายคืน โดยให้นายชยุต ไชยทิพย์ ผู้ประสานงานเป็นผู้ดำเนินการ โดยจัดทำบัญชีรับจ่ายไว้ หากมีเงินเหลือและมีเงินสนับสนุนวิทยุชุมชนฅนด่านซ้ายมอบให้ นายมณี รัตนเลิศ นายสถานีร่วมกับนายทรงจิต เนตรผง หรือนายนิพนธ์ เนตรผง รวม 2 คน ฝาก-ถอนเงินกับธนาคาร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องผังรายการวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

ที่ประชุม มีมติให้ปรับฝังรายการใหม่ โดยให้มีสาระข้อมูลข่าวสารมากขึ้น มีการฝึกอบรมนักจัดรายการ ฝึกภาคปฏิบัติในการทำรายการ เพื่อผ่านจะออกใบประกาศให้

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุม ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ชยุต ไชยทิพย์
(นายชยุต ไชยทิพย์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

********************

พี่ชยุต สุพจน์ และผู้ใหญ่น้อย ยังคงเป็นแกนหลักในการนำการก่อตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน การประชุมในครั้งเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเริ่มหายไป คงเหลือไว้เพียงไม่กี่คน ในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่มีมากจากหลายภาคส่วน และหลายคนก็ยังคงเป็นนักจัดรายการหลักในปัจจุบัน

ผู้ใหญ่น้อยรับทำหน้าที่เป็นนายสถานีคนแรกอย่างเป็นทางการ นักจัดรายการที่เข้ามาเพิ่มในช่วงนี้ได้แก่ นายนิพนธ์ เนตรผง(มนต์ เมืองด่าน) นายทรงจิต เนตรผง(ท้าวบัวบาน รอวันโรย) นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์ (ทิดโก่ง กาดำ) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดทำรายการวิทยุ และมีการปรับผังรายการครั้งใหญ่ ประกอบกับเด็กและเยาวชนบางส่วนเริ่มถอยห่างออกไปเพราะเรื่องการเรียน

ส่วนเงินที่ได้จากการทำผ้าป่าและการขอรับบริจาค เพียงพอสำหรับการจัดซื้อเครื่องส่งและเสาอากาศเท่านั้น ส่วนตัวอาคารที่ตั้งสถานีใหม่ยังคงต้องรอรับการบริจาคจากพี่น้องคนด่านซ้ายต่อไป..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 77863, เขียน: 12 Feb 2007 @ 01:00 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)