การเรียนระดับป.เอก ต้องเรียนอย่างไร ให้ใช้ความคิด สติปัญญา ความเป็นเหตุเป็นผล เมื่อสงสัยให้ถาม การ Discuss ??????