3. การจัดกิจกรรมชุมชนในระดับครอบครัว การสำรวจครอบครัวเพื่อไปทำความรู้จักศึกษาความจริงในครอบครัว เรียนรู้วิธีคิด วิถีชีวิตครอบครัว เพื่อรู้จัก-เข้าใจครอบครัว ซึ่งจากการดำเนินงานโดยใช้ Family Folder จะทำให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นความจริงในครอบครัวมาในระดับหนึ่ง จากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่ ศสช. ที่รับผิดชอบครอบครัวควรนำข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินการดังนี้ 1. ระบุปัญหา - ความต้องการและศักยภาพของครอบครัว 2. การวางแผนการดูแลสุขภาพของครอบครัว 3. ประสานความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของครอบครัว 4. ดำเนินการติดตามดูแลเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กำกับ ติดตาม ประเมินผล ครั้งต่อไปผมจะนำเสนอการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆโดยละเอียดสำหรับท่านที่สนใจต่อไป