อำนาจ และรูปแบบการบริหารงานของอำเภอแปลี่ยนไป จากการรวมศูนย์ อำนาจอยู่ที่นายอำเภอเป็นผู้ตัดสินใจ  แต่ปัจจุบันอำนาจการตัดสินใจเหล่านั้น เป็นของ อบต.