ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความดีใจด้วย