การศึกษาชุนชนที่บ้านตะคลองแล้ง  อ. สูงเนิน นั้นทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  รู้จักการทำงานเป็นทีม  เทคนิคการประชุมแบบ PAR และAIC  การกำหนดปัญหา  ความรุนแรงของปัญหา  ขนาดของปัญหา  และได้ปัญหามาคือปัญหาเรื่องโรคเบาหวาน  และได้ร่วมกันวางแผนแก้ไข้ร่วมกับทีมของสถานีอนามัยโค้งยาง  ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่อนามัยเป็นอย่างดี