กิจกรรมกศน.ฉวางเดือน กุมภาพันธ์นี้

การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน ฉวาง วันที่ เก้า และ สิบ กุมภพันธ์ สองพันห้าร้อยห้าสิบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังนี้

การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การนำหลักเศราฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อภิปรายกลุ่มย่อย ท่านนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

นำเสนออภิปรายกลุ่มย่อย

มอบหมายภารกิจ ปิดการอบรม