สมรรถนะเฉพาะ และ ตัวบ่งชี้ ของผู้บริหารสถานศึกษา

       มีหลายท่านอยากให้บันทึกร่างสมรรถนะของทั้ง 16 กลุ่ม  แต่ถ้าบันทึกต่อเนื่องไปก็คงดูไม่ดี  จึงสลับกันบ้าง  วันนี้อยากนำเสนอสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผมเป็นที่ปรึกษากลุ่มพอดี  และเมื่อนำเสนอกันในกลุ่มใหญ่ทุกคนค่อนข้างพอใจ (ต้องฟังผู้ทรงคุณวุฒิอีกกลุ่มที่จะมาวิพากษ์หลังจากนี้อีก)  โดยในกลุ่มบอกว่า  ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะเฉพาะอย่างนี้ทุกคน  สถานศึกษาเจริญแน่นอน (เขาว่าอย่างนั้น)
สมรรถนะที่ 
1      การบริหารจัดการ                                
    
การบริหารจัดการ  หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงความรู้  ความสามารถในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและครอบคลุมภารกิจ  ได้แก่  งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   
ตัวบ่งชี้                                
   
1.     สามารถจัดระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
  
2.        สามารถบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
  
3.        สามารถ วินิจฉัยสั่งการและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
  
4.        สามารถระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
  
5.        สามารถจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
สมรรถนะที่  2      ผู้นำการเปลี่ยนแปลง                                
     
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง   ผู้ที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงว่ามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาและบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

           1.  เป็นที่ยอมรับ  ศรัทธาจากบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง                                
        
2.     มีศิลปะในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา                               
        
3.     เป็นผู้นำทางวิชาการ
                               
       
4.     สามารถจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
                               
       
5.     เป็นผู้นำให้เกิดกระบวนการสอนแนะ
(Coaching)  และการนิเทศภายใน 
สมรรถนะที่  3      จิตสำนึกความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา                                
     
จิตสำนึกความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมการบริหาร จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นเอาใจใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 
ตัวชี้วัด                                
    
1.     อุทิศตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
                               
     
2.     แสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา
                               
    
3.     เอาใจใส่  รับผิดชอบต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
                               
   
4.     เอาใจใส่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
                               
    
5.     รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เกิดจากการบริหารจัดการ
 
                     มีตัวชี้วัดใดอีกไหมที่ท่านว่าสำคัญกว่านี้...ช่วยเสนอแนะหน่อยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา#การประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 77080, เขียน: 08 Feb 2007 @ 10:40 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 11:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)