รายงานสด จดด้วยภาพ Getting To Know U and ME+WE

 รายงานสดนำภาพมาฝาก

คุณอำนวยแห่ง UKM

ภาพทีมงาน จาก ม.วลัยลักษณ์ นำโดยท่านรองอธิการ กีร์รัตน์ สงวนไกร กำลังเข้า BAR ครับ

คุณอำนวยแห่งUKM

ภาพทีมงาน แวปๆ มีท่าน Beeman และ ท่านปานดา

คุณอำนวยแห่งUKM

ภาพท่านหนิง แห่ง มมส กำลังเป็นคุณอำนวย ท่านอาจารย์ PJ เข้ากลุ่มทีมงาน

คุณอำนวยแห่ง UKM

ภาพ We Trust เพื่อนรักชาวUKM

UKM9

ภาพนี้เป็นหลังฉาก ใครหนอ 

คุณน้อง ได้รวบรวม ผลการทำ BAR สดๆมาฝากครับ

 Before Action Review

 ความรู้ อยากทราบบทบาทหน้าที่คุณอำนวย (๔) รู้จักเข้าใจ KM (๔) KM เบื้องลึก (๒)

 ทักษะ ทักษะการเป็นคุณอำนวย (๔) การถ่ายทอดและขยายผลการปฏิบัตฺ (๔) การนำKm ไปปฏิบัติจริง ()

 อื่นๆ พบปะเพื่อนเก่า รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ ลปรร อย่างฉันทร์มิตร

JJ2007