คงเป็นอีกฉบับหนึ่งคะที่จะรายงานความคืบหน้าในการทำงานของทีมพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ แผนงาน/กิจกรรมสำหรับ ปี 50 มีดังนี้

1. "สวัสดี KM" จะเชิญผู้มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการทำ KM มาเล่าประสบการณ์ให้ชาวหอสมุดฟัง เป็นการ ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ถือเป็นวิธีการเรียนลัดที่ดีที่สุดคะ เรียนจากประสบการณ์จริงตามหลักของ KM คะ

2. "กิจกรรม T(uesday) Talk" เดือนละ 2 ครั้งติดตามได้จากคุณประไพ และคุณนุชรัตน์ค่ะ

3. "จัดบอร์ด, เว็บบอร์ด KM" เนื่องจากแค่ พูด / คุย / เล่า กันนั้นคงไม่พอ ทีมงานจะจัดบอร์ดเก็บใจความสำคัญมาฝากท่านอื่น ๆ ที่ติดภาระกิจไม่ได้เข้าร่วม ลปรร.

4. "รางวัลดาวเด่น KM" การสร้างแรงจูงใจ/การให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกวิธีที่ทีมงานใช้ในการขับเคลื่อน KM ของหอสมุดคะ

ทุกกิจกรรมที่ทำ เป้าหมายหลักคือ “การพัฒนางานบริการให้เป็นเลิศ สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้มากที่สุด” นี่คือหัวปลาทูของหอสมุดคุณหญิงหลง ฯ คะ