สรุปกระดานข่าวการนิเทศจากท่าน ผอ.ศนจ.นศ.วิมล วัฒนาและคณะทีมงาน

Wichianchay
การแถลงนโยบายและการพบปะให้ข้อคิดการทำงานการศึกษานอกโรงเรียน

สรุปกระดานข่าว

จากการนิเทศของท่าน ผอ.วิมลวัฒนา และคณะทีมงาน จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมือวันที่ หก กุมภาพันธ์ สองพันห้าร้อยห้าสิบ

โดยท่านได้ให้นโยบายและข้อคิดหลักการทำการยุคใหม่พอสรุปดังนี้

การจัดการความรู้เป็นงานแนวคิดใหม่ของงาน กศน.กับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศํย โดยการเน้นการเทียบระดับการศึกษาให้กับประชาชน โดยการเทียบความรู้ที่อยู่ในตัวคน สามารถนำมาเทียบระดับการศึกษาได้ กับ กศน. ความรู้ในตัวคนนั้นมี   สอง แบบ คือความรู้ความรู้ชัดแจ้ง กับความรู้ซ่อนเร้น ซึ่งกศน.จะต้องดำเนินการศึกษาหาความรู้ซ่อนเร้นของตัวคนให้มากที่สุด และได้เน้นย้ำถึง

หลักการจัดความรู้ให้สำเร็จ สิบ ประการ คือ

หนึ่ง จะต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี บูรณาการร่วมกัน

สอง ใช้วิสัยทัศน์ ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

สาม สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

สี่ เรียนลัด ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆที่มีอยู่แล้วมาต่อยอด

ห้า สร้างเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

หก จัดพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพื้นที่เสมือน ในเว็ป โกลโทโนว์

เจ็ด พัฒนาคนพร้อมกับกระบวนการเรียนรู้ อบรมบุคลากรให้ความรู้เพิ่มเติม

แปด ระบบให้คุณรางวัล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

เก้า หาเพื่อนร่วมทาง ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน วัตถุประสงค์เดียวกัน

สิบ การจดบันทึก ขุมความรู้ จดบันทึกการจัดการความรู้ทุกครั้ง

และการอยู่ร่วมกับสังคมให้สังคมมีความสุขร่วมกัน สังคมมีแผนชุมชน มีคุณธรรมและมีความสุขร่วมกัน

การมอบนโยบายของท่านรองเกษร รองผอ.ศนจ.นศ.

พอสรุปได้ดังนี้

ภารกิจของงานการจัดการความรู้ kM ปีงบประมาใหม่ นี้ ปีห้าศูนย์

การเอาเครื่องมือใช้การทำงานในหมู่บ้าน  จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง ตั้งแต่ข้อมูลหมู่บ้าน จุดเด่นจุด้อยของชุมชน สภาพปัญหา แล้วนำมาวิเคราะห์ การทำกิจกรรมของหมู่บ้าน การขับคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำภารกิจที่สำคัญคือ

การวางแผนการทำงานจะต้องวเเคราะห์แผนชุมชน ข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างอย่างไร เพื่อนำมาวางแผนเอากิจกรรมไปทำในชุมชน  จะต้องรู้รายชื่อหมู่บ้าน มอบหมายผู้รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ กำหนดกิจกรรมที่จะลงไปทำในพื้นที่หมู่บ้าน ตังแต่เวทีแรกจนถึงเวทีสุดท้ายว่าจะจะต้องอะไรบ้างในแต่ละเวที และการทำงานจะต้องร่วมกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก เช่น เกษตร สาธารณสุข กศน. เป็นผู้รับผิดชอบและการลงเวทีจะต้องลงไปพร้อม ๆ กันทั้งสามหน่วยงานและเป็นไปในทางเดียวกัน

งานแผนงานนโยบาย

สรุปได้ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณสามไตรมาสแรก ใช้แผนงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละ  ยี่สิบเจ็คน

การจัดสรรงบประมาณจะจัดรวมมาให้โดยใช้คำว่า อาชีพหลักสูตรระยะสั้น คืองานการจัดการความรู้สู่ชุมชนรวมกับเทคโนโลยีชั้นสูง

และการทำกิจกรรมการจัดการความรู้จะต้องสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเกิดความตื่นตัว

หัวสมอง เนื้อหา ความรู้

สรุป ถูกใจ เร้าใจ กระแทกใจ

ลงมือปฏิบัติ

งานการจัดการความรู้ดังนี้

การจัดการความรู้จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน และการเตรียมความพร้องของคณะทำงานให้ดี การพูดจาจะต้องดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส คุยอำนวยเวที คุณอำนวยชุมชน เป็นผู้วางแผนออกแบบการเรียนรู้ ก่อนจัดกิจกรรม และให้คิด สามเรื่องการ่อนเวทีคือ

งานพัฒนาอาชีพ ดังนี้

การจัดพัฒนาอาชีพจะต้องจัดให้มีหลักฐานเช่น กิจกรรม วิธีการ กระบวนการ สถานที่ ภาพถ่าย การจัดบอร์ด และใช้หลักสูตรพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น

ทบทวนจุดอ่อน จุดแข็งจัดวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น หมองู เป็นต้น

การรวบรวมข้อมูลนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จัดนิทรรศการ รูปถ่าย ประกอบอาชีพได้กี่คน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกี่คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ การบริหารการปฏิบัติราชการยุคใหม่

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 77078, เขียน: 08 Feb 2007 @ 10:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)