การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล     เมื่อมีผู้มาแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลทางเอกสาร  ก็ให้นำเอกสารไปถ่ายเอกสาร         โดยทางเราก็ให้ผู้ใช้บริการกรอกใบขออนุญาตใช้ข้อมูลและแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ    เพื่อเก็บหลักฐานสรุปทำบันทึกการให้บริการข้อมูล  หรือหน่วยงานใดไม่สะดวกในการเดินทางมาขอข้อมูลด้วยตนเองสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์  หรือติดต่อขอข้อมูลทางโทรศัพท์ก็ได้        ซึ่งมีบางหน่วยงานทำหนังสือราชการโดยออกแบบฟอร์มต่าง ๆ มาเพื่อขอข้อมูล ก็จะอนุเคราะห์กรอกข้อมูลให้ตามแบบฟอร์มนั้น ๆ