ธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยการปฏิบัติงาน2ระดับ

1 ทางโลก(งานภายนอกตัวเรา)  การคิดแก้ปัญหาทั้งหลายได้ดังนี้

             ทุกข์  คือ  ปัญหา

             สมุทัย  คือ เหตุแห่งปัญหา

             นิโรธ   คือ เป้าหมาย  วัตถุประสงค์ ความฝันในการจัดการปัญหา

             มรรค  คือ  หนทางแก้ปัญหา

2  ทางธรรมเป็นงานภายในตัวเรา เป็นปัจเจกบุคคล  เป็นการแก้ไขความทุกข์ภายในตัวเรา มีวิธีการดังนี้

          กระบวนการเกิดความทุกข์ในตัวคน

         ดับทุกข์โดยใช้สติ   สมาธิ   ปัญญา