บนฐานของการทำงานด้านการศึกษา ในส่วนที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พยายามเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นปัจจัย สำคัญที่จะเอื้อต่อการเสริมสร้างให้ครูและนักเรียน  มีความเป็น   นักเรียน   อย่างแท้จริง   บางท่านอาจเริ่มงงว่าการให้ครูและนักเรียน  มีความเป็นนักเรียน  หมายถึงอะไร                      

ด้วยความเชื่อพื้นฐาน ที่ว่าธรรมชาติของคนโดยทั่วไปมักจะรับรู้สิ่งใดๆรอบตัวผ่านรูป  รส   กลิ่น  เสียง  และการสัมผัส   หากแต่เป็นเพียงการรับรู้แบบผิวเผิน  เมื่อต้องการรู้แบบเจาะลึกผู้คนจึงคิดค้นหาช่องทางให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากรู้    ผมคิดว่าคำว่า  นักเรียน   ดูเหมือนจะเหมาะสมต่อพฤติกรรมเช่นนั้น
                    

เมื่อมีการคิดค้นหาช่องทาง   ทำให้เห็นช่องทางการเรียนรู้  ความเป็นนักเรียนจะทำให้ผู้คนเกิดแนวคิด  เกิดการลองผิดลองถูก  มีการบันทึกไว้ในความทรงจำ   มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  มีการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มีการเริ่มต้นใหม่เมื่อได้เรียนรู้ไประยะหนึ่งแล้ว 
                    

รอบปีการศึกษา 
2549     พวกเราที่เม็กดำ   ได้ประเมินตนเองเบื้องต้นว่าเราได้ทำหน้าที่ในการเป็นนักเรียนมากน้อยเพียงใด   ช่องทางการเปลี่ยนการรับรู้ให้ เป็นการเรียนรู้ที่เราช่วยกันคิดค้น   มีมากน้อยเพียงใด เพียงพอแล้ว  ใช่หรือไม่     หรือต้องเรียนรู้อีกมากมาย                      

ในเบื้องต้นพวกเราคิดกันเองว่า
สิ่งที่ช่วยกันทำมาในรอบปีการศึกษา 
2549   เป็นการปูพื้นและสร้างเส้นทางให้ลูกหลานเราสู่ ความเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์   เราเชื่อเบื้องต้นแล้วว่า เขาเหล่านั้นมีความพร้อมพอสมควร สำหรับการก้าวเดินในเส้นทางเช่นนั้น   และด้วยความเมตตาจากทุกท่านที่มีต่อเรา    ส่งผลให้พวกเราชาวเม็กดำมีขวัญและกำลังใจ    ในการเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย                        

และหากว่าพวกเรามีแนวคิด ที่จะเติมความเป็นนักวิจัยลงไปในความเยาว์วัย ของลูกหลานในโรงเรียน   จึงขอโอกาสมาร่วมเรียนและรับข้อเสนอจากทุกท่านว่า รูปแบบ  กระบวนการที่เหมาะสม นั้นควรเป็นอย่างไร   และขอขอบพระคุณไว้     โอกาสนี้  ครับผม