Post Database ซึ่งเป็น IT Supplement ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ตีพิมพ์ฉบับครบรอบยี่สิบปี ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

บทความบางอันในฉบับนี้  ได้เล่าถึงการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วงเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมา