ประเทศไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศมานานแล้ว  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกส่วน มหาวิทยาลัยมหาสารคามเช่นเดียวกัน  ในวันที่ 11-12 ก.พ. พ.ศ.2550 นี้เป็นกำหนดการในวันเลือกตั้งองค์การนิสิตและสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ  ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน ไปใช้สิทธิที่ท่านมี แสดงพลังของนิสิต/นักศึกษา ให้ประจักษ์ถึงอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนเป็นคนพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของเราทุกคนดีขึ้น