คุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ    องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต มีดังนี้ มาตรฐานการครองชีพ   การเปลี่ยนแปลงประชากร    ระบบสังคมแลวัฒนธรรม    กระบวนการพัฒนา    ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      ดังนั้นการทำงานด้านสาธารณสุขต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบปัจจัยเกี่ยวข้องได้และสามารถบูรณาการงานพัฒนาสุขภาพเข้ากับการพัฒนาด้านอื่นๆให้พัฒนาไปได้พร้อมๆกัน