การพัฒนาสุขภาพชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีซึ่งจะมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องเกิดจากการพัฒนาโดยชุมชน เพื่อชุมชนประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม  มีบทบาทร่วมกัน   นำศักยภาพของคนในชุมชนมาสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นและจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน   การพัฒนาสุขภาพชุมชนต้องเชื่อมโยงบริการของรัฐเข้ากับความต้องการของคนในชุมชนให้ได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน