9 อ เพื่อสุขภาพและอนามัย

. ที่ 1                 อาชีพ  :  มีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้(หาพื้นที่ทำการเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง)

อ. ที่ 2              อาหาร  :  เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (อาหารคือ ยา    ยาคืออาหารและเลือกซื้ออาหารปลอดภัยจากสารพิษ)

อ. ที่ 3              อากาศเลือกอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ให้มากที่สุด  ผักผ่อนให้ เต็มที่  อากาศจากธรรมชาติดีที่สุด (มลพิษจากควัน  ฝุ่นและมลพิษอื่นๆหลบได้หลบให้ไกล)

อ. ที่ 4              อารมณ์  :  เป็นคนอารมณ์ดีเสมอ  อย่าเอาความเครียดเก็บไว้ในใจ  (จิตใจมีผลต่อร่างกายและร่างกายมีผลต่อจิตใจ)

อ. ที่ 5              อาภรณ์เลือกซื้อเสื้อผ้าหรือชุดแต่งตัวให้ถูกกาลเวลาไม่ฟุ่ม  เฟือยเป็นแบบอย่างให้เยาวชน

อ. ที่ 6              ออกกำลัง  :  ทำงานหรืออกกำลังกายสม่ำเสมอ  การออกกำลัง กายจะกระตุ้นการหลั่งสารเอนเดอร์ฟินในสมอง    ทำให้เมตาโบลิซึมทำงานเป็นปกติและมีฮอร์โมนมาต้านทานโรค

อ. ที่ 7             อดออม  :  มีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาท/ประหยัดพอควร    (ไม่มีความจนสำหรับคนขยันและประหยัด)

อ. ที่ 8           อ่านประจำ  :  อ่านหนังสือดีมีประโยชน์  โดยใช้ ปัญญาให้เกิดประโยชน์และถือคติที่ว่าการศึกษาที่มีวันสิ้นสุด

อ. ที่ 9             อุจจาระ  :  เลือกรับประทานอาหารที่มีกากเช่น  ข้าวกล้อง  ผัก และผลไม้จะย่อยง่ายและดื่มน้ำมากๆ   วันละ  6 – 8 แก้ว