เปิดตัวครั้งแรกสำหรับการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด ขอใช้ blog นี้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของพวกเราทุกคน

หวังว่าเราทุกคนคงจะร่วมกันใช้ประโยชน์จากความรู้